رپید تست (Rapid Test)

رپید تست

این تست براساس ایمونوکروماتوگرافی انجام می شود و تست کیفی محسوب می شود. در این روش نمونه ادرار در طول لایه از یک طرف به طرف دیگر حرکت کرده و براساس واکنش آنتی ژن _ آنتی بادی سبب ایجاد رنگ قابل رویت بصورت خط می نماید که می توان توسط ظهور این خط به وجود و یا عدم وجود اجزاء مولکول ماده هدف پی برد .

 

 

ردیفنام محصولمشخصات
1تست تشخیص مورفین (MOR)تک تستی
2تست تشخیص آمفتامین (AMP)تک تستی
3تست تشخیص مت امفتامین (MAMP)تک تستی
4تست تشخیص متادون (MTD)تک تستی
5تست تشخیص حشیش (THC)تک تستی
6تست تشخیص اکستازی  (MDMA)تک تستی
7تست تشخیص بوپرونورفین (BUP)تک تستی
8تست تشخیص تری سیکلیک آنتی دپرسانت (TCA)تک تستی
9تست تشخیص بنزودیازپین (BZO)تک تستی
10تست تشخیص کوکائین(COC)تک تستی
11تست تشخیص ترامادول(TML)تک تستی
12تست تشخیص باربیتورات (BAR)تک تستی
13تست تشخیص 3 پارامتری (MOR-AMP-MAMP)3 تستی
14تست تشخیص 4 پارامتری ( بنا به درخواست مشتری )4 تستی
15تست تشخیص 5 پارامتری ( بنا به درخواست مشتری )5 تستی
16تست تشخیص 6 پارامتری ( بنا به درخواست مشتری )6 تستی
17تست تشخیص 10 پارامتری ( بنا به درخواست مشتری )10 تستی

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه